نوبت عرضه محصول تاریخ عرضه حجم عرضه
(بشکه)
قیمت پایه
(دلار در هر بشکه)
اطلاعیه عرضه
87 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/05/28 35 هزار تن  منفی 42 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
88 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/05/29 5 هزار تن 200 دلار در هر تن فارسی 
89 گاز مایع سیری
 
1399/06/12 15 هزار تن منفی 80 دلار در هر تن فارسی 
90 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/06/12 35 هزار تن  منفی 43 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
91 نفت خام سبک ایران 1399/06/26 یک میلیون منفی 9 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
92 نفت خام سنگین ایران 1399/06/26 یک میلیون منفی 10 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
93 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/06/26 5 هزار تن 200 دلار در هر تن فارسی 
94 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل دریایی) 1399/06/26 یک میلیون منفی 11 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
95 نفت کوره 280 سانتی استوک 1399/07/02 80 هزار تن  منفی 50 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
96 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/07/09 10 هزار تن  منفی 42 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
97 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/07/23 14 هزار تن  منفی 43 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
98 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/08/28 35 هزار تن  منفی 48 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
99 نفت خام سبک ایران 1399/09/05 یک میلیون منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
100 نفت خام سنگین ایران 1399/09/05 یک میلیون منفی 10 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
101 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/09/05 10 هزار تن 200 دلار در هر تن فارسی 
102 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل دریایی) 1399/09/05 یک میلیون منفی 11 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 

آرشیو
ردیف محصول تاریخ عرضه حجم عرضه
(بشکه)
قیمت پایه
(دلار در هر بشکه)
حجم معاملات
(بشکه)
قیمت معامله
9 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/02/16 35 هزار تن منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس 35 هزار تن منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس
10 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/02/23 35 هزار تن منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس 35 هزار تن منفی 36.6 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس
11 نفت گاز(گازوئیل) 1399/02/29 333هزار منفی 5 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس 333هزار منفی 5 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس
12 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/02/30 35 هزار تن منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس 15 هزار تن منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس
13 نفت گاز(گازوئیل) 1399/04/10 260 هزار منفی 4 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس 260 هزار منفی 4 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس
14 نفت گاز
(گازوئیل یک درصد سولفور)
1399/04/18 260 هزار منفی 6 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس 260 هزار منفی 6 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس
15 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/04/24 35 هزار تن منفی 42 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس 35 هزار تن منفی42 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس
16 نفت کوره 280 سانتی استوک 1399/07/02 80 هزار تن  منفی 50 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس 80 هزار تن  منفی 50 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس

آرشیو
شرایط عمومی

1-متقاضیان خرید باید پیش از انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واریز پیش پراخت به صورت ارزی یا ریالی(طبق شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه هر محصول) اقدام کنند.

2-خرید توسط هر کد معاملاتی، فاقد محدودیت است.

3-
 فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد (به جز سرزمین اشغالی فلسطین) خواهد بود.

4- در صورت انجام معامله، متقاضی به شرکت ملی نفت جهت انعقاد قرارداد معرفی می شود.

5-برای کسب اطلاع کامل از شرایط معامله هر محصول؛ از جمله حداقل میزان بارگیری، دوره زمانی بارگیری، شیوه تحویل محموله، نحوه تسویه حساب ارزش محموله و سایر موارد، لازم است متقاضیان  اطلاعیه عرضه آن محصول را که در این صفحه بارگزاری شده است، مطالعه نمایند.


G