یکشنبه 21 بهمن 1397 جدول عرضه
 
نوبت عرضه محصول تاریخ عرضه حجم عرضه
(بشکه)
قیمت پایه
(دلار در هر بشکه)
اطلاعیه عرضه
1 نفت خام سبک ایران 1397/8/6 یک میلیون 79/15 فارسی
2 نفت خام سبک ایران 1397/8/20 700هزار 71/59 فارسی
3 نفت خام سبک ایران 1397/11/1 یک میلیون 52/42 فارسی
4 نفت خام سبک ایران 1397/11/15 یک میلیون 56/24 فارسی       
English
5 میعانات گازی پارس جنوبی 1397/11/24 یک میلیون 61/19 فارسی
6 نفت خام سبک ایران 1397/11/29 یک میلیون 56/81 فارسی 
English
7 میعانات گازی پارس جنوبی 1397/12/06 یک میلیون 62.76 فارسی
8 نفت خام سبک ایران 1397/12/13 یک میلیون 59.63 فارسی
English
9 میعانات گازی پارس جنوبی 1397/12/20 یک میلیون 66.31 فارسی
English
10 نفت خام سبک ایران 1397/12/27 یک میلیون 61.73 فارسی
English
11 نفت خام سبک ایران 1398/01/20 یک میلیون 63.36 فارسی
English
12 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/01/27 یک میلیون 67.85 فارسی
English
13 نفت خام سبک ایران 1398/02/03 یک میلیون 65.43 فارسی
English
14 نفت خام سنگین ایران 1398/02/10 یک میلیون 63.51 فارسی
English
15 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/02/17 یک میلیون 72.20 فارسی
English
16 نفت خام سبک ایران 1398/02/31 دو میلیون 67.28 فارسی
English
17 نفت خام سنگین ایران 1398/03/07 دو میلیون 64.29 فارسی
English
18 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/03/13 دو میلیون 67.14 فارسی
English
19 نفت خام سبک ایران 1398/03/21 دو میلیون 67.32 فارسی
English
20 نفت خام سنگین ایران 1398/03/28 دو میلیون 59.59 فارسی
English
21 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/04/04 دو میلیون 58.43 فارسی
English
22 نفت خام سبک ایران 1398/04/11 دو میلیون 59.28 فارسی
English
23 نفت خام سنگین ایران 1398/04/18 دو میلیون 57.66 فارسی
English
24 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/04/25 دو میلیون 60.40 فارسی
English
25 نفت خام سبک ایران 1398/05/01 دو میلیون 61.42 فارسی
English
26 نفت خام سنگین یران 1398/05/08 دو میلیون 58.81 فارسی
English
27 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/05/15 دو میلیون 60.17 فارسی
English
28 نفت خام سبک ایران 1398/05/22 دو میلیون 57.98 فارسی
English
29 نفت خام سنگین ایران 1398/05/30 دو میلیون 52.81 فارسی
English
30 نفت خام سنگین ایران 1398/06/05 دو میلیون 50.37 فارسی
English
31 نفت خام سنگین ایران 1398/06/12 دو میلیون 50.54 فارسی
English
32 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/06/20 دو میلیون 56.09 فارسی
English
33 نفت خام سبک ایران 1398/06/26 دو میلیون 56.78 فارسی
English
34 نفت خام سنگین ایران 1398/07/02 دو میلیون 54.33 فارسی
English
35 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/07/09 دو میلیون 58.58 فارسی
English
36 نفت خام سبک ایران 1398/07/16 دو میلیون 61.01 فارسی
English
37 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/08/27 دو میلیون 57.87 فارسی
English
38 نفت خام سبک ایران 1398/08/28 دو میلیون 56.72 فارسی
English
39 نفت خام سنگین ایران 1398/08/29 دو میلیون 52.77 فارسی
English
40 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/09/25 دو میلیون منفی 6 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی
English
41 نفت خام سبک ایران 1398/09/26 دو میلیون منفی 7 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
42 نفت خام سنگین ایران 1398/09/27 دو میلیون منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
43 نفت گاز(گازوئیل) 1398/10/04 دویست و شصت هزار  منفی 8.7 دلار نسبت به گازوئیل 500ppm خلیج فارس فارسی
English
44 نفت گاز(گازوئیل) 1398/10/11 سیصد و سی و سه هزار منفی 8.7 دلار نسبت به گازوئیل 500ppm خلیج فارس فارسی
English
45 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/10/23 دو میلیون منفی 6 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
English
46 نفت خام سبک ایران 1398/10/24 دو میلیون منفی 7 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی 
English
47 نفت خام سنگین ایران 1398/10/25 دو میلیون منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
48 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/11/28 دو میلیون منفی 9 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
English
49 نفت خام سبک ایران 1398/11/29 دو میلیون منفی 7 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی 
English
50 نفت خام سنگین ایران 1398/11/30 دو میلیون منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
51 میعانات گازی پارس جنوبی(تحویل دریایی) 1398/12/12 دو میلیون منفی 9 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
English
52 میعانات گازی پارس جنوبی(تحویل زمینی) 1398/12/13 20 هزار منفی 14 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
English
53 نفت خام سبک ایران 1398/12/13 دو میلیون منفی 7 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی 
English
54 نفت خام سنگین ایران 1398/12/14 دو میلیون منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
55 نفت خام سنگین ایران 1398/12/21 500 هزار منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
56 نفت کوره 380 سانتی استوک 1398/12/27 35 هزار تن  منفی 33 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
57 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/01/20 35 هزار تن  منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
58 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/02/02 35 هزار تن  منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
59 میعانات گازی پارس جنوبی 1399/02/03 200هزار منفی 12 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی
60 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/02/16 35 هزار تن  منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
61 میعانات گازی پارس جنوبی 1399/02/17 یک میلیون منفی 9 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
English
62 نفت خام سبک ایران 1399/02/17 یک میلیون منفی 11 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی 
English
63 نفت خام سنگین ایران 1399/02/17 یک میلیون منفی 12.4 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
64 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/02/23 35 هزار تن  منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
65 نفت گاز(گازوئیل) 1399/02/29 333 هزار منفی 5 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس فارسی
66 میعانات گازی پارس جنوبی(تحویل زمینی) 1399/02/30 200 هزار منفی 12 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی
67 نفت کوره 380 سانتی استوک(تحویل عسلویه) 1399/02/30 35 هزار تن  منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
68 نفت کوره 380 سانتی استوک(تحویل بندر عباس) 1399/02/31 90 هزار تن  منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
69 نفت گاز(گازوئیل) 1399/03/12 260 هزار منفی 3 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس فارسی
70 نفت کوره 380 سانتی استوک (تحویل بندرعباس) 1399/03/13 90 هزار تن  منفی 39 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
71 نفت کوره 380 سانتی استوک (تحویل عسلویه) 1399/03/13 35 هزار تن  منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
72 نفت کوره 380 سانتی استوک (تحویل عسلویه) 1399/03/27 35 هزار تن  منفی39 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
73 نفت کوره 380 سانتی استوک (تحویل بندرعباس) 1399/03/27 90 هزار تن  منفی 40 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
74 نفت گاز(گازوئیل) 1399/04/04 260 هزار منفی 3 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس فارسی
75 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/04/10 35 هزار تن  منفی 42 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
76 نفت گاز(گازوئیل) 1399/04/10 260 هزار منفی 4 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس فارسی
77 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل دریایی) 1399/04/11 یک میلیون منفی 11 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
78 نفت خام سبک ایران 1399/04/11 یک میلیون منفی 8 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
79 نفت خام سنگین ایران 1399/04/11 یک میلیون منفی 9 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
80 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/04/11 100 هزار 29.47 دلار در هر بشکه فارسی 
81 نفت کوره 280 سانتی استوک 1399/04/11 35 هزار تن  منفی 40 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
82 نفت کوره 280 سانتی استوک 1399/04/18 35 هزار تن  منفی 40 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
83 نفت گاز(گازوئیل یک درصد سولفور) 1399/04/18 260 هزار منفی 6 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس فارسی
84 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/04/24 35 هزار تن  منفی 42 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
85 نفت گاز
(گازوئیل یک درصد سولفور)
1399/04/31 260 هزار منفی 5:50 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس فارسی
86 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/05/15 10 هزار تن 200 دلار در تن فارسی 
87 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/05/28 35 هزار تن  منفی 42 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
88 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/05/29 5 هزار تن 200 دلار در هر تن فارسی 
89 گاز مایع سیری
 
1399/06/12 15 هزار تن منفی 80 دلار در هر تن فارسی 
90 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/06/12 35 هزار تن  منفی 43 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
91 نفت خام سبک ایران 1399/06/26 یک میلیون منفی 9 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
92 نفت خام سنگین ایران 1399/06/26 یک میلیون منفی 10 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
93 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/06/26 5 هزار تن 200 دلار در هر تن فارسی 
94 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل دریایی) 1399/06/26 یک میلیون منفی 11 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
95 نفت کوره 280 سانتی استوک 1399/07/02 80 هزار تن  منفی 50 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
96 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/07/09 10 هزار تن  منفی 42 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
97 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/07/23 14 هزار تن  منفی 43 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
98 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/08/28 35 هزار تن  منفی 48 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
99 نفت خام سبک ایران 1399/09/05 یک میلیون منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
100 نفت خام سنگین ایران 1399/09/05 یک میلیون منفی 10 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
101 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/09/05 10 هزار تن 200 دلار در هر تن فارسی 
102 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل دریایی) 1399/09/05 یک میلیون منفی 11 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
103 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/09/19 9 هزار تن 172 دلار در هر تن فارسی 
104 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/10/16 10 هزار تن 172 دلار در هر تن فارسی 
105 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/10/17 5 هزار تن 185 دلار در هر تن فارسی 
106 نفت خام سبک ایران 1399/10/23 یک میلیون منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
107 نفت خام سبک ایران (تحویل زمینی) 1399/10/24 10 هزار تن 280 دلار در هر تن فارسی
108 نفت خام سنگین ایران 1399/10/23 یک میلیون منفی 9.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
109 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل دریایی) 1399/10/23 یک میلیون منفی 11 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی 
110 نفت خام سبک ایران 1399/11/28 یک میلیون منفی 8 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
111 نفت خام سبک ایران(تحویل زمینی) 1399/11/29 10 هزار تن 330 دلار در هر تن فارسی
112 نفت خام سنگین ایران 1399/11/28 یک میلیون منفی 9 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
113 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل دریایی) 1399/1/28 یک میلیون منفی 10 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی 
114 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/11/29 20 هزار تن 357 دلار در هر تن فارسی 
115 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/12/12 10 هزار تن  منفی 43 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
116 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/12/26 20 هزار تن 335 هزار دلار در هر تن فارسی
117 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل دریایی) 1399/12/26 یک میلیون منفی ۱۰ دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
118 نفت خام سنگین ایران 1399/12/26 یک میلیون منفی 8.50 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
119 نفت خام سبک ایران 1399/12/26 یک میلیون منفی 7.50 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
120 نفت خام سبک ایران(تحویل زمینی) 1399/12/26 10 هزار تن 378 دلار در هر تن فارسی
 
امتیاز دهی
 
 

شرایط عمومی

1-متقاضیان خرید باید پیش از انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واریز پیش پراخت به صورت ارزی یا ریالی(طبق شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه هر محصول) اقدام کنند.

2-خرید توسط هر کد معاملاتی، فاقد محدودیت است.

3-
 فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد (به جز سرزمین اشغالی فلسطین) خواهد بود.

4- در صورت انجام معامله، متقاضی به شرکت ملی نفت جهت انعقاد قرارداد معرفی می شود.

5-برای کسب اطلاع کامل از شرایط معامله هر محصول؛ از جمله حداقل میزان بارگیری، دوره زمانی بارگیری، شیوه تحویل محموله، نحوه تسویه حساب ارزش محموله و سایر موارد، لازم است متقاضیان  اطلاعیه عرضه آن محصول را که در این صفحه بارگزاری شده است، مطالعه نمایند.كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 121399
تعداد بازديد کنندگان سايت: 190334522 تعداد بازديد زيرپورتال: 150869 اين زيرپورتال امروز: 69 سایت در امروز: 3436 تعداد حاضران آنلاین: 36